Dokumenty

W zależności od rodzaju transakcji do Kancelarii należy dostarczyć następujące dokumenty :

1. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • tytuł własności – podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku to wówczas dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenia z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie z gminy o przeznaczaniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument służy do dokonaniu wpisu w księdze wieczystej,
 • przy zbyciu nieruchomości z rozpoczętą budową należy przedłożyć pozwolenie na budowę, natomiast w przypadku zakończenie budowy – pozwolenie na budowę i dokument potwierdzający zgłoszenie budynku do użytkowania.
 • dane z dowodów osobistych i NIP,

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • tytuł własności – podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego , decyzja Zarządu Spółdzielni lub umowa z Zarządem Spółdzielni, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku i dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenia z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania) lub inna podstawa prawna nabycia,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona dla lokalu),
 • zaświadczenia o stanie prawnym lokalu i braku zaległości wydane przez Spółdzielnie,
 • dane z dowodów osobistych i NIP,

3. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu:

 • tytuł własności – podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku i dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenia z urzędu skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania lub inna podstawa prawna nabycia,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona dla lokalu),
 • dane z dowodów osobistych i NIP,

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.