Zakres usług

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:
1/ sporządza akty notarialne,
2/ sporządza poświadczenia,
3/ sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
4/ doręcza oświadczenia,
5/ spisuje protokoły,
6/ sporząda protesty weksli i czeków,
7/ przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
8/ sporządza na żądanie  stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9/ sporządza umowy spółki i protokoły z walnych zgromadzeń,
10/ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Każda czynność, która ma być wykonana w Kancelarii Notarialnej  winna być poprzedzona ustaleniem z pracownikiem Kancelarii rodzajów dokumentów, które należy przedłożyć w oryginale przed ustaleniem terminu dokonania czynności. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów przez notariusza zostanie ustalone czy stanowią one wystarczająca podstawę do sporządzenia czynności notarialnej.